Sunday, April 16th, 2017 12:45 pm
Originally posted by [livejournal.com profile] borkhers at Христос Воскрес!

***
Я не писав заяви "Прошу прийняти до лав",
"Прошу дати путівку на відпочинок в Сочі"
Але пам"ятав, що Христос смертю смерть подолав
і це було вибухом світла посеред гефсіманської ночі.

Я пам"ятав що Господь колись Содом попалив,
що жінка Лота за погляд перетворилася на каміння.
Я уявляв собі як посеред олив
Благодать та Закон шукають порозуміння.

Я уявляв собі Храм, уявляв собі річку Кедрон.
Й велике місто св"яте на горі понад Кедроном.
Так, ще були брати, їх звали Мойсей та Арон.
Арон не заїкався, а тому розмовляв з фараоном.

Я ненавидів доповіді протягом п"ять годин.
Уникав демонстрацій та не ходив на збори.
Я був один, але знав те, що Бог Єдин,
і засипаючи чув високі янгольскі хори.

Я був дивний юнак. Як казав про мене парторг -
релігійна інтоксікація є найгірший рід божевілля.
Але парторг давно вже потрапив у морг,
а я старий та живий, хоч це потребує зусилля

Reply

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.